Azaiya Forum

 

 

LAGENS FYRA BUD


FÖRNEDRA INTE KÄRLEKEN

AVVISA ALL MEDVETEN SJÄLVISKHET OCH SJÄLVRÄTTFÄRDIGHET
AVSTÅ FRÅN ALLA EXCESSER OCH LEV MED MÅTTA

FÖRNEDRA INTE SKAPELSEN OCH DESS SJÄLVT,
INTE HELLER DITT EGET SJÄLVT ELLER NÅGON ANNANS

HÅLL DITT LÖFTE OCH STÅ VID DIN SANNING

Dessa fyra bud är grunden till det som kan kallas "Mitt Tempel", det komplex Kropp-Själ-Ande och Tanke-Vilja, som vi alla, var och en är.

En basprincip för alla livsformer är att de har en kropp och ett omedvetet medvetande, ett "undermedvetande",  som man också kan kalla "instinktivt". De allra flesta av kroppens funktioner leds genom detta instinktiva undermedvetna och detta förenas övermedvetande och med kroppen till liv genom vår "själ", en länk eller en flervägs kommunikationskanal som förmedlar kroppens signaler i alla riktningar från och mellan det undermedvetna och det övermedvetna.

Det som för 6000 år sedan särskilde människan från de flesta andra livsformerna var att ett högre medvetande formades, människan började analysera, hon blev medveten om sig själv och började relatera omgivningens handlande till sitt eget handlande. Hon skaffade sig ett regelverk och allteftersom regelverket blev alltmer komplicerat för att kunna hanteras med gester eller grymtningar - ett språk.

Människan tillfogades ett analytiskt medvetande till sitt redan instinktiva medvetande, hon blev medveten om sig själv, och detta både på gott och ont. Den normala "själen" var inte dimensionerad för denna nya medvetenhet och signalerna från det undermedvetna kom i konflikt med de analytiska medvetna. För att livsformen överhuvudtaget skulle överleva var det analytiska medvetandet tvunget att ge företräde för det instinktiva.

För att alls kunna hantera detta analytiskt (logiskt) antog man bilden av Skapelsen och projicerad den på sig själv: från det Höga Medvetandet, Anden, projicerade man ett högre medvetande - ande - på sig själv och på hela skapelsen och såg sedan allt det skapade som en Ande-Själ-Kropp av varierande täthet i ständig kommunikation med den högre motsvarigheten den Allsmäktige Skaparen.

Eftersom man var den bild man var, var det också nödvändigt att lösa detta med dualiteten manligt-kvinnligt, och det logiska borde ju vara att Skaparen också var dual. Så löste de allra flesta av de stora religionerna detta, medan några höll fast vid uppfattningen att Skaparen var ensam om sitt skapande; en "far" men inte mor, och någon "mor" fanns inte.

Så gott som alla dessa tänkare grundar denna sin tro på förvanskningar av Torah eller på Heliga Skrifter med Torah som källa, såsom Bibeln eller Koranen, och för att tillfullo uppnå denna patriarkaliska betraktelse måste man förringa och förnedra den andra bilden av Skapelsen - Kvinnan.

Så skedde också, och trots att man idag vet både arkeologiskt som historiskt att de ursprungliga berättarna och författarna av de Bibliska förlagorna hade förvandlat en ursprunglig sumerisk-akkadisk sofistikerad Skapelseberättelse ända fram till Abrahams tid till en torftig etisk förvanskning anpassad till ett nomadiserat folks behov, står fortfarande de allra flesta prästerskap fast vid detta.

Ingenting kan skapas enbart ur en singularitet. Att beskriva en komplexitet så omfattande som "skapelse" är kan bara göras allegoriskt eftersom ord saknas med precis förståelse. Varje försök till förklaring blir paradoxal eftersom Skapelsen ÄR paradoxal - i sig själv en Paradox.

Så man kan ta sig friheter - och varför inte en poetisk sådan? En sådan beskrivs i Towards Light - en annan mer kortfattad kan du se beskriven här:

I begynnelsen fanns blott Mörker
Ljus fanns, fanns osynligt Ljus 
Kaos fanns, födde regerande lag
Fanns Kosmos,  född av ordning

Fanns Mörker och Kosmiskt Ljus
Vilja och Tanke i Kärlekens Hav
I kraftfyllda virvlande strömmar 
Tanken i Kosmos i virvlarna flöt

Kaos flöt - Viljan sin Tanke förnam
Blott Mörker fanns - inget annat Ljus
Kosmiskt Ljus och Kaos i Mörker
och Tanke och Vilja som i Havet flöt

En Osynlig Ström i Osynligt Vatten
Så möttes dom Två i Kosmisk Natt
Kaos och Kosmos i Osynligt Ljus
Viljan och Tanke - i Kosmiskt Ljus

Mörkret av vrede i Natten spred
svartsjukt sitt Avund än hit än dit
skapades Ondskan med hånfullt skratt
Makt gavs och Kraft att för evigt bestå

Tog Viljan sin Tanke, Tanken tog Viljan
I Kosmiskt  Ljus föddes Ljus i Natten
Föddes Ljus, föddes Ljus att se
Föddes Kärlek i Ljuset att Ljuset se

Föddes Ljus föddes Ljus att se
Föddes Ondska i Ljuset att Mörkret se
Föddes Tanke föddes Vilja i Ljus
Föddes Plan, föddes Lag
föddes Natt och Dag

Föddes Ett, föddes Två, föddes Tre
Föddes Sol, föddes stund, föddes tid
Tid föddes, föddes Mål föddes Öde och Id
Föddes Vilja och Tanke föddes Vi

Vi föddes, Tanke och Vilja
Vi föddes, Plan och Lag
Vi föddes, Då, Nu och Snart
Vi föddes, Öde och Mål

Vi föder Tanke och Vilja
Till Plan och Lag vi föder
Vi föder Åldrars Öde vi väver
Till Nödtvunget Öde vi Tiden föder

FÖRNEDRA INTE KÄRLEKEN

Så till synes enkel som denna regel är, är den ändå den mest fundamentala i hela tillvaron. Denna enkla regel löper som en röd tråd genom varje lagstiftning och skulle ensam kunna ersätta de andra i alla lagar som finns.

Ändå är denna regel snart när omöjlig att efterleva - och kanske är det i ordet efterleva man finner svårigheten. "Efterleva" innefattar "tvång" liksom också varje annan form av "anpassning" gör, och det är väldigt lätt att skilja människor som "anpassar" sig efter ett sätt att leva istället för att verkligen "leva" på ett sätt som är en naturlig del av dem själva.   De och deras Självt lever i slaveri.

Att "Leva Kärlek" är lätt, men att komma dithän är svårare; man måste verkligen "flytta in" och "inrätta sig" i detta, tills det blir för en ett sätt att leva som är lika naturligt som det är att andas - man behöver inte tänka sig att göra det längre. Man Lever Kärlek.

I vårt moderna samhälle är "kärlek" och "älska" ett av de mest missbrukade orden där det överhuvudtaget används. Ändå talar man om den starkaste grundläggande kraften av dem alla.

Var och en har vi en uppfattning om vad "kärlek" är, och det enda vi behöver vänja oss vid till en början är att fråga oss själva: " Förnedrar jag kärleken om jag gör detta jag har i tanke att göra"? Svaret man här ger sig själv är det som sedan avgör ens personliga fortsatta handlande.

AVVISA ALL MEDVETEN SJÄLVISKHET OCH SJÄLVRÄTTFÄRDIGHET
AVSTÅ FRÅN ALLA EXCESSER OCH LEV MED MÅTTA

"Individ" och "Självt" som en esoteriskt manifesterad och spirituell bildform av komplexiteten "en människa" uppfattas av världsreligionerna på vart och ens

Vad är då denna förenklingen av denna Individ och Självt; komplexiteten Människa? 

Den Medvetna Människan är en avbild av den Kosmiska verkligheten, den består av Kosmiskt Ljus; en Ande i ett Kosmiskt Medvetande och Vilja manifesterad och bunden till en Kropp som hopfogas och kommunicerar genom en Själ. Dessa tre skapar basen för en unik Individ genom ett unikt Självt.  

I ett högre sammanhang kan vi genom bundenheten till Kroppen se oss som fångar i denna och i Självtet och som våra livsuppgifter att befria oss ur detta, och i vår oförmåga att hitta vägen till befrielse finner vi också orsaken till vår tvungenhet att reinkarnera, till att födas igen till nya försök till frigörelse; till att göra våra Medvetna Andar till Andar och till att låta vårt Medvetna Kosmiska Medvetande uppgå i det Kosmiska Medvetandet.

Dessa förlopp styrs av vårt "Nödtvungna Öde", (Destiny ,Karma), som vi normalt inte rår på, och "Öde" (Fate) som vi genom vår fria vilja i vissa fall kan påverka.  

Själviskhet och Självrättfärdighet är de två "kardinalsynderna" som separerar våra spirituella Självt och som fångar oss och fängslar oss i våra fysiska kroppar. De är också en stabil grund för Ondskan och alla dess makter och krafter och alla energier av dessa.

Vi ser Själviskhet och Självrättfärdighet inte bara inom oss själva, utan också överallt i vår omgivning.   Bakom allt;  hur vi lever; hur vi beter oss; och hur och vad vi äter ser vi Själviska skäl och orsaker, och genom Självrättfärdigt tänkande och handlande förvränger vi ständigt våra normer.

Dessa två krafter förorsakar det mesta av det som fick Ondskan att skapas i det i evig tid pågångna kriget mellan Ljus och Mörker - detta allt sedan Tanke och Vilja valde att förenas i Ljuset istället för i Mörkret, som i poemet ovan.

FÖRNEDRA INTE SKAPELSEN OCH DESS SJÄLVT,
INTE HELLER DITT EGET SJÄLVT ELLER NÅGON ANNANS

Allt tar sin början från vårt eget "Självt" och är tätt anslutet till alla andra "Självt".

Det är våra "Självt" som är Själviska och Självrättfärdiga om vi finner något av detta hos själva, och det är våra "Självt" som kontrollerar oss, och därför också våra "Självt" som kämpar gentemot vårt Högre "andliga" Medvetande för vår materiella kropps "rättigheter" -  detta genom att använda vår själ som sin kanal.

När - eller OM - vi uppnått en harmoni mellan vårt Självt och vår Andliga Högre Medvetande genom att fullt ut tillämpa regeln Förnedra Inte Kärleken -  DÅ blir denna regel än viktigare; förutom att UPPNÅ något måste vi också UPPRÄTTHÅLLA detta. Vi måste med all makt sträva efter att hålla våra Självt  RENA i det Nya Liv vi valt, och detta kan man uppnå genom att leva Osjälviskt och utan Självrättfärdiga anspråk - "Leva Kärlek", och genom att noga akta oss från förnedrande tankar eller handlingar i enlighet med dessa bud.

Att ha svårigheter med detta innebär ett konstaterande att allt det vi tror vi antagit sist och slutligen bara är något påklistrat eller något vi påtvingat oss själva, och utan verklig innebörd.

Som vi ser vävs dessa regler in i varandra till en väv, och i denna väv finner vi ett starkt skydd både fysiskt som psykiskt, och vi höjer vår integritet. Dessutom når vi ett högre etiskt tillstånd vad vår moral som vad våra normer beträffar, och vi känner också ett klart behov av att få förbli här i detta högre medvetandetillstånd.

Den sköld som vi kan tänkas behöva men som redan finns där finner vi i den andra delen av denna regel: genom respekten till våra nästa; våra medmänniskor - män kvinnor och barn ävensom till den natur och dess varelser vi  alla är omgivna av.

Befinner vi oss i och flyter med strömmen av det Kosmiska Ljusets Kraft och Makt kan inte vårt sanna "Självt" bli skadat; vår integritet är väl underbyggd och iståndsatt. 

Genom att leva dessa regler har man också alla svar på vilka frågor som helst beträffande en av de Kosmiska stora frågorna: dödandet. Döda inte medvetet. ALLT medvetet dödande - även i självförsvar - är i strid med och bryter varenda en av de ovanstående tre reglerna, och till detta finns inga alternativ, och detta gäller inte blotta handlingen, detta gäller också tanken INNAN den kommit till handling.

En önskan - i sig en tanke -  är likvärdig den handlingen den företräder.

HÅLL DITT LÖFTE OCH STÅ VID DIN SANNING

Essener var en forntida Biblisk sekt som hade som en av sina mest heliga principer att aldrig svära en ed. För dem, och för de Mandaener som bevarat dessa traditioner in i vår tid, betydde DET GIVNA ORDET allt, då det baseras på ens egna Självt. Att svära eder baseras på andras Självt, och var finns det Självt som är högre rankat än ens egna? Kan man inte bli betrodd på sitt ord och sitt eget Självt - hur skulle man då kunna bli betrodd för en ed i god av ett annat Självt?  

Det är lätt att se hur ett löfte avspeglar och påverkar vårt "Självt", både när vi ger det som hur vi håller det.

Många avger löften halvhjärtat och utan eftertanke ibland kanske för att undkomma något - men ett löfte som uttalats ÄR ett löfte - och ett Heligt sådant för det egna Självtet som står i god för det.

Att "Stå För Din Sanning" är helt enkelt vad "Leva Dessa Regler" handlar om.

Den sanning som här avses växer och strålar INIFRÅN ens Självt. Att ha anammat ett sätt att leva och att stå för det; det är ens Sanning oavsett hur den ser ut.

Att  underställa sig en Sanning blott och enbart när man är för sig själv eller ens när man är i gemenskap med andra fungerar helt enkelt inte, inte heller att  göra detta till en slags "livsstil", eller "att leva enligt" det blir i alla tre fallen en form av anpassning, ett slaveri.

Dessa regler måste också otvunget komma till den som av fri vilja tillåter dem att antas och integreras i deras Självt.

"Leva dessa regler" kräver att man är sann mot sitt "Självt" och man är inom det Kosmiska verklighetens   Högre Jagets skydd. Ingen annan har rätt eller kan döma  dig i något fall - ingen annan än du själv. Ingenting som strider mot dessa regler kan man tvingas lyda och inget kan påtvingas en och det ansvar man har är det man har mot sitt och andras Självt. Styrkan man behöver finner man i det Kosmiska Ljuset.

Total frihet och en total glädje; några förändringar i ens egna synsättet och ens sanna Liv har börjat. Inga löften och inga trosbekännelser Ingenting  i denna värld har skapat så många krig och står för så mycket dödande som just Trosbekännelser av olika slag, och av dessa inte enbart de av religiös karaktär.

Den första nödvändigheten när man bildar en uniformitet av något slag är att skapa en trosbekännelse av ett eller annat slag.

Vilken som helst uniformitet - en nation,  ett bolag, en förening, ett förbund, en församling eller idrottslag har en trosbekännelse som manifesteras på ett eller annat sätt, och detta skapar ofelbart konkurrens och spänningar; motstridigheter och bråk, eller i värsta fall krig, och det enda sättet att undvika det detta medför måste väl vara att helt enkelt undvika att skapa uniforma anhopningar som församlingar som ovan. Den som lever Lagen som ovan gör det i total frihet och behöver ingen trosbekännelse, dom ÄR redan den trosbekännelsen genom sitt sätt att leva Lagen genom dess fundament - dess Hörnstenar.

Någon krånglig undervisning behövs inte heller: Det enda vi behöver göra är att i våra dagliga handlanden och göromål då och då ställa oss några enkla frågor:


Förnedrar jag Kärleken i detta jag står i avsikt att säga eller göra?

Har jag en Självisk eller Självrättfärdigande avsikt bakom detta?

Förnedrar jag mitt eget eller någon annans Självt om jag gör eller säger detta?


Om du svarar någonting annat än NEJ till någon av de tre frågorna och fullföljer dina avsikter visar klart för dig själv att den fasad du upprätthåller är påklistrad och och något du påtvingat dig själv av skäl bara du själv känner till.

Dina åtaganden är utsprungna ur din egen fria vilja. Ingen av oss är satta till domare över någon annans Jag eller Självt - men vi är alla domare över vårt eget.

Någon domedag kommer heller inte, allt är redan känt och har redan dömts, då det man trott sig ha varit dolt alltid har synts.

grenhome.gif (1876 bytes)grenhome.gif (1876 bytes)